กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทนา บุตรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวจิระพร ชัยชิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0