กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุพรทิพย์ ไทรทองคำ
ครู คศ.2

นางสาวกิติยา พิชัยฤกษ์
ครู คศ.1