กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรัตนา จงรักษ์
ครู คศ.3

นายอิมรอน นายาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3