บุคคลากรทางการศึกษา

นางสาวปาลิตา หีมมิน๊ะ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน