กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอมรศักดิ์ สาระวารี
ครู คศ.2

นางสาวจิตสุภา บุญถาวร
ครูผู้ช่วย

นางสุมาลี บุญชู