กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรอยฮัน โต๊ะดำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจุฑาภรณ์ อุมาสะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1