กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรรณีรัตน์ บำรุง
ครู คศ.2

นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2