กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกษมา ดินแดง
ครู คศ.1

นางสาวบุหงา เกตุแท่น
ครูผู้ช่วย