ปฐมวัย

นางวราภรณ์ โกมลพันธ์
ครู คศ.1

นางภาอีด๊ะ อ่าวลึกน้อย
ครูพี่เลี้ยง