ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม
โรงเรียนบ้านบากัน มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร ยาว 113.5 เมตร  หนา 12 เซนติเมตร ด้วยวิธีพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้างแบบจำเพาะเจาะจงในการพิจารณาราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๒,๔๗๙ บาท  (สองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,12:39   อ่าน 13 ครั้ง