ภาพกิจกรรม
นิเทศเชิงบูรณาการ
วันที่  16  กันยายน  2563  โรงเรียนบ้านบากันนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายพลภัทร  ธีระกุล  และคณะครู  ได้รับการนิเทศเชิงบูรณาการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  โดยท่าน  ผอ.มนัส  แสวงการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่าน ศน.ศุลีมาศ  เล็กกุล 
ท่าน ศน.เยาวดี  เล็กกุล  ที่ได้ให้คำชี้แนะและแนวทางในการนิเทศเชิงบูรณาการ  ทั้งด้านกายภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านทักษะชีวิต  ด้านทักษะอาชีพ  และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,18:34   อ่าน 35 ครั้ง