ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาปีการศึกษา 2563
วันที่  11  สิงหาคม  2563  โรงเรียนบ้านบากันโดยนายพลภัทร  ธีระกุล  ได้รับการนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  โดยนางสาวจิราย์  วรฤทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก์สุภนิช  จันทมา  และศึกษานิเทศก์สำราญ  มณีสุวรรณ  ในการนี้โรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2563,08:08   อ่าน 99 ครั้ง