ภาพกิจกรรม
การติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนออนไลน์
เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2563  ผู้อำนวยการ  คณะครูโรงเรียนบ้านบากัน  ขอขอบคุณนางเยาวดี  เล็กกุล  และนางศุลีมาศ  เล็กกุล  ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ในการลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล  DLTV  ช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  (COVID19)  ของโรงเรียน  พร้อมให้คำแนะนำและแนวทาง  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่  1/2563  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,13:24   อ่าน 189 ครั้ง