พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                 1.  บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ด้วยวิธีบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

                 2.  บริหารระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 3.  บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


เป้าหมาย

                 1.  บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี อย่างมีคุณภาพ

                 2.  จัดแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

                 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนประเมินผลตามสภาพจริง  การวิจัยและพัฒนา