วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ / ปรัชญา/อัตลักษณ์

คำขวัญ


                    “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย” 

วิสัยทัศน์  

 

             ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านบากันเป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยวิธีบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

 

 

ปรัชญา 

 ปญญา โลกสมิ ปชโชโต 

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

อัล อัฆลู ลีญา อุลอาลัม

“ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

 

 

อัตลักษณ์  

                        “วิถีอัลอิสลาม”