ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ข้อมูลทั่วไป

              โรงเรียนบ้านบากัน  ที่ตั้ง หมู่ที่ 2  ตำบลอ่าวลึกน้อย  อำเภออ่าวลึก   จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81110  โทรศัพท์ 075-680188    E-mail : banbakan_krabi@hotmail.com

           เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเขตพื้นที่บริการ  6  หมู่บ้าน  ได้แก่   หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ, หมู่ที่ 2 บ้านบากัน, หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวลึกน้อย, หมู่ที่ 4 บ้านนาแค, หมู่ที่ 5 บ้านควนโอ,  หมู่ที่ 6 บ้านคีรีวงศ์ และบ้านในยวน ต.อ่าวลึกน้อย   อ.อ่าวลึก   จ.กระบี่


ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             โรงเรียนบ้านบากัน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2472  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ต.อ่าวลึกน้อย  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  มีเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบากันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา