ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1.ประกาศโรงเรียน
2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.เอกสารที่เกี่ยวข้อง
       -  เอกสาร ปร.4
       -  เอกสาร ปร.5
       -  เอกสาร ปร.6

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

1.ประกาศโรงเรียน
2.เอกสารเสนอราคา
3.เอกสารที่เกี่ยวข้อง
       -  เอกสาร ปร.4